Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στερεών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7479)

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με έμφαση στους Πειραματικούς Σχεδιασμούς και στις Εφαρμογές Στατιστικής».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7480)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211-288 e-mail: info@med.auth.gr, gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία - Αφροδισιολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7481)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7483)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοδοντιατρική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ7482)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 898/10-08-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 14-08-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  24/08/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
898/10-8-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος, 2018 - 15:00