Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996072, e-mail: info@meng.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακή ανάλυση συστημάτων με έμφαση στις εφαρμογές κλιματισμού κτιρίων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15457)
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996395, e-mail: info@ee.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρική Ενέργεια - Ποιότητα Ισχύος».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15464)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310994179, e-mail: info@chrynits.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15467)
 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680, e-mail: info@chem.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τεχνολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15468)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 377/07-04-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 07-04-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 16 Ιουνίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  16/04/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
377/7.4.2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 16 Ιούνιος, 2020 - 15:00