Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044 e-mail: sofia@auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία-Ακτινοδιαγνωστική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15599)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 432/14-04-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 14-04-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 24 Ιουνίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  24/04/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
432/14-4-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 24 Ιούνιος, 2020 - 15:00