Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεως ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσεως ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995244, 2310995246 e-mail: maligou@lit.auth.gr, info@lit.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17583)
 
Οι προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1257/10-08-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 10-08-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  26/08/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1257/10-8-2020 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 27 Οκτώβριος, 2020 - 15:00