Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613, e-mail: info@pharm.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17842)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231, e-mail: info@vet.auth.gr,)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροσκοπική Ανατομική, Μικροσκοπική Ανατομική και Εμβρυολογία των Κατοικιδίων Ζώων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17843)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211, e-mail: chryskalp@auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17844)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία-Αφροδισιολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17845)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία-Αφροδισιολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17847)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1375/09-09-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 10-09-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 19 Νοεμβρίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  18/09/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1375/9-9-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος, 2020 - 15:00