Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996072, e-mail: info@meng.auth.gr,)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανουργικές μορφοποιήσεις, επιφανειακές κατεργασίες, σχετικές νανοτεχνολογίες».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17860)
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852, e-mail: info@civil.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση και Γεωπληροφοριακά Συστήματα σε Γεωτεχνικά και άλλα Τεχνικά Έργα».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17861)
 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995991, e-mail: megka@eng.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17862)
 
ΤΜΗΜΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170, e-mail: info@physics.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17863)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310994582, e-mail: eragia@plandevel.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17864)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1378/09-09-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 10-09-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 19 Νοεμβρίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  18/09/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1378/9-9-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος, 2020 - 15:00