Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231, e-mail: info@vet.auth.gr,)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα των Ζώων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17854)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288, 269, e-mail: gnikifor@auth.gr, thgazopo@auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θωρακοχειρουργική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17856)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17857)
 
ΤΜΗΜΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170, e-mail: info@physics.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά συστήματα σε επαναδιαρθρώσιμο υλικό».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17858)
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996680, e-mail: mariapar@past.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17859)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1377/09-09-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 10-09-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 19 Νοεμβρίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  18/09/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1377/9-9-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος, 2020 - 15:00