Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995254,e-mail: info@econ.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Ανάπτυξη και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17963)
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ  (τηλ.Γραμματείας 2310998450, e-mail: info@geo.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αγρομετεωρολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17964)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161, e-mail: info@film.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ήχος στον Κινηματογράφο».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17969)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780, e-mail: info@hist.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Ανθρωπολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17971)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1441/17-09-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 18-09-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 30 Νοεμβρίου  2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  28/09/2020
Ο Πρύτανης α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
 
 
 
 

Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1441/17-9-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος, 2020 - 15:00