Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τo παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211,95 e-mail: chryskalp@auth.gr,pavlospd@auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ηπατολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18369)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία-Νευροφυσιολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18370)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1678/19-10-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 19-10-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 30 Δεκεμβρίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  29/10/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1678/19-10-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 30 Δεκέμβριος, 2020 - 15:00