Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τo παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231, e-mail: info@vet.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18439)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Φυσιολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18440)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1699/22-10-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 22-10-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 4 Ιανουαρίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  03/11/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1699/22-10-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 4 Ιανουάριος, 2021 - 15:00