Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996072, e-mail: info@meng.auth.gr )
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: ΑΡΡ 18455)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ 18456)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ 18458)
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996395, e-mail: info@ee.auth.gr, )
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανική Μάθηση».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18459)
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995065, e-mail: info@nured.auth.gr )
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18460)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1729/27-10-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 27-10-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 4 Ιανουαρίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  03/11/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1729/27-10-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 4 Ιανουάριος, 2021 - 15:00