Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τo παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής κενής θέσης ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998450, e-mail: info@geo.auth.gr )
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18438)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1695/21-10-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 21-10-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 4 Ιανουαρίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  03/11/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1695/21-10-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 4 Ιανουάριος, 2021 - 15:00