Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π.

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998250-60-70-80 e-mail: info@bio.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικοφυσιολογία Θαλάσσιων Μακροφύτων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19295)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στην Παθοβιολογία Ζωικών Οργανισμών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19297)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ(τηλ.Γραμματείας 2310999295 e-mail: pavlospd@auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19296)
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995050 e-mail: info@eled.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική - Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19298)
 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996887e-mail:lykos@psy.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19299)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2102/21-12-2020 τ.Γ΄(ημερ. κυκλ. 21-12-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 5 Μαρτίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης)υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr)και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  04/01/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
2102/21-12-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Παρασκευή, 5 Μάρτιος, 2021 - 15:00