Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044, 2310999288, 2310999268 e-mail: sofia@auth.gr, gnikifor@auth.gr,  skmichai@auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστολογία - Εμβρυολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19535)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική - Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19536)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19538)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310996680 e-mail: mariapar@past.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλική Θεολογία και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19537)
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19539)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2219/31-12-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 11-01-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 22 Μαρτίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  21/01/2021
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
2219/31-12-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 22 Μάρτιος, 2021 - 15:00