Ειδική Λογιστική και Ελεγκτική...

Κείμενο προκήρυξης

Ειδική Λογιστική και Ελεγκτική

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 185/24-11-2004 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ