Προπονητική με έμφαση στο Νευρομυϊκό έλεγχο...

Κείμενο προκήρυξης

Προπονητική με έμφαση στο Νευρομυϊκό έλεγχο

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 69/4-4-2006 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ