Συνέντευξη Τύπου του Προγράμματος Ψυχολογικής Υποστήριξης

 Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του τρίτου χρόνου υλοποίησής τους τα Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΠΨΥ), Δράση 6, Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση-με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα και την επιτυχή πορεία της Δράσης 6.2 κατά την πιλοτική και διευρυμένη εφαρμογή της σε 106 δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα κατά την περίοδο 2010-2013.

Συνημμένα αρχεία