Προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 226α.Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤαχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Κ. ΚαραθεοδωρήΣημείο Επαφής: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3ος όροφος κτιρίου Κ. ΚαραθεοδωρήΤηλέφωνο: 0030 2310 996906FAX: 0030 2310 996907URL: http://www.auth.gr β. Αριθμός Διακήρυξης:226/24-10-2007γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειώνδ. Είδος διαγωνισμού: Τακτικός Δημόσιος διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. ε. Τίτλος διαγωνισμού: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού περιφερειακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του χώρου, όπου θα στεγαστεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ενός (1) κεντρικού εξυπηρετητή Database & Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων, ενός (1) κεντρικού εξυπηρετητή Application Server, σαράντα (40) Προσωπικών Υπολογιστών (desktops), τεσσάρων (4) Προσωπικών φορητών Υπολογιστών (laptops), πέντε (5) εκτυπωτών, δύο (2) σαρωτών, τεσσάρων (4) προβολικών συστημάτων (projectors), τεσσάρων (4) οθονών προβολής (projector panel), και μίας (1) μονάδας Αδιάλειπτης παροχής ρεύματος UPS 3KVA Τμηματικές προσφορές κατά είδος δεν γίνονται δεκτές.στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως 13.00. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παραβόλου αξίας €5,00 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. (5ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) και προσκόμισή του στο Τμήμα Προμηθειών. η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 71.428,57 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. 3ς όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. μέχρι τις 24-10-2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι προσφορές που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.ι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24-10-2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στον 3ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών.ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στo ΠΔ 394/96 ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: όχιιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη διακήρυξη ορίζεται στο 5% της προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προμήθεια ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζει η διακήρυξη.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η εγγυητική επιστολή της Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του έργου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης.ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές η αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΕ 7123Α του Α.Π.Θ.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, ύστερα από την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών.Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
226
Προϋπολογισμός: 
0€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος, 2007 - 03:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος, 2007 - 03:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996906
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ