ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 227 α.Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤαχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Κ. ΚαραθεοδωρήΣημείο Επαφής: Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Κ. ΚαραθεοδωρήΤηλέφωνο: 0030 2310 996905FAX: 0030 2310 996907URL: http://www.auth.gr β. Αριθμός Διακήρυξης: 227/23-10 -2007γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειώνδ. Είδος διαγωνισμού: Τακτικός δημόσιος διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Αντικατάσταση των ραφιών του α’ υπογείου της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. με κυλιόμενα μεταλλικά ράφια.»Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και αντικατάσταση των ραφιών του α’ υπογείου της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής με κυλιόμενα μεταλλικά ράφια. στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι ένα (1) μήνα από την ημέρα της υπογραφής της. ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 13.00. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παραβόλου αξίας €5,00 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. (5ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) και προσκόμισή του στο Τμήμα Προμηθειών. η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε €50.420,17 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες, από 08.00 έως 14.00, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. μέχρι τις 23-10-2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.π.μ. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι προσφορές που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.ι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23-10-2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στον 3ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών.ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στo ΠΔ 394/96 ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Όχιιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας των προσφερομένων ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται από τη διακήρυξη.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η εγγυητική επιστολή της Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του έργου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης.ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο της ποσότητας των ραφιών δεν γίνονται δεκτές.ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΕ 1899Α του Α.Π.Θ.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικό ένταλμα, ύστερα από την οριστική παραλαβή των ραφιών από το Τμήμα Θεολογίας.Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
227
Προϋπολογισμός: 
0€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310-996905
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ