Προμήθεια Μονάδας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου Οδοντιατρικής Σχολής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 228α.Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤαχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Κ. ΚαραθεοδωρήΣημείο Επαφής: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3ος όροφος, κτίριο Κ. ΚαραθεοδωρήΤηλέφωνο: 0030 2310 996874FAX: 0030 2310 996907URL: http://www.auth.gr β. Αριθμός Διακήρυξης:228/31-10-2007γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειώνδ. Είδος διαγωνισμού: Επαναληπτικός Τακτικός Δημόσιος διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. ε. Τίτλος διαγωνισμού: Προμήθεια Μονάδας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου για τις ανάγκες της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια μιας Μονάδας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου για τις ανάγκες της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως 13.00. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παραβόλου αξίας €5,00 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. (5ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) και προσκόμισή του στο Τμήμα Προμηθειών. η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 71.428,57 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. 3ς όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. μέχρι τις 31-10-2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι προσφορές που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.ι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31-10-2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στον 3ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών.ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στo ΠΔ 394/96 ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: όχιιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη διακήρυξη ορίζεται στο 5% της προϋπολογισθείσας αξίας του υπό προμήθεια είδους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζει η διακήρυξη.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η εγγυητική επιστολή της Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του έργου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης.ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές η αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΠΔΕ αριθ. Έργου 2005ΣΕ04600038Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, ύστερα από την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους.Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.
 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
228
Προϋπολογισμός: 
0€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 31 Οκτώβριος, 2007 - 02:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 31 Οκτώβριος, 2007 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996874
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ