Προμήθεια και τοποθέτηση αντηλιακών περσίδων τύπου (Βενετίας & Vertical), για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών κτιρίων του Α.Π.Θ. έτους 2007-2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 231 α.Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤαχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Κ. ΚαραθεοδωρήΣημείο Επαφής: Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Κ. ΚαραθεοδωρήΤηλέφωνο: 0030 2310 996905FAX: 0030 2310 9969007
URL
: http://www.auth.gr β. Αριθμός Διακήρυξης: 231/ 23-11-2007 γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών δ. Είδος διαγωνισμού: Τακτικός δημόσιος διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτηση αντηλιακών στορ τύπου (ΒΕΝΕΤΙΑΣ & VERTICAL) για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών κτιρίων έτους 2007-2008»Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και τοποθέτηση αντηλιακών στορ τύπου (ΒΕΝΕΤΙΑΣ & VERTICAL) για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών κτιρίων του έτους 2007-2008.στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι ένα (1) χρόνο από την ημέρα της υπογραφής της. ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 13.00. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παραβόλου αξίας €5,00 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. (5ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) και προσκόμισή του στο Τμήμα Προμηθειών. η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε €54.800,00 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (Τύπος ΒΕΝΕΤΙΑΣ €44.000,00 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α., Τύπος VERTICAL €10.800,00 χωρίς την αξία του ΦΠΑ).θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες, από 08.00 έως 14.00, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. μέχρι τις 23-11-2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι προσφορές που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.ι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23-11-2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στον 3ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών.ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στo ΠΔ394/96 ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, εφόσον και μόνο ικανοποιούνται αθροιστικά όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής. - Δεν εμπίπτουν σε καμιά περίπτωση αποκλεισμού τους, λόγω ύπαρξης κωλύματος, από αιτία που βεβαιώνεται με τα στοιχεία που περιγράφονται στα πιστοποιητικά του άρθρου 1.6.3 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης.- Έχουν υποβάλει το σύνολο των Πιστοποιητικών, Υπεύθυνων Δηλώσεων, λοιπών στοιχείων και την Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ζητούνται με την οικεία διακήρυξη.- Να προσκομίσουν δείγμα κατασκευής.ιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας των προσφερομένων ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται από τη διακήρυξη.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η εγγυητική επιστολή της Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του έργου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης.ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.Προσφορές ανά τύπο περσίδων γίνονται δεκτές.ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΕ 0863Α του Α.Π.Θ.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικό ένταλμα, ύστερα από την οριστική παραλαβή των αντηλιακών στορ.Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
231
Προϋπολογισμός: 
54€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996905
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ