ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 14 ΑΤΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 234 α.Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤαχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Κ. ΚαραθεοδωρήΣημείο Επαφής: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3ος όροφος κτιρίου Κ. ΚαραθεοδωρήΤηλέφωνο: 0030 2310 996904FAX: 0030 2310 996907
URL
: http://www.auth.gr β. Αριθμός Διακήρυξης:234/30-11-2007 γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση Υπηρεσιών δ. Είδος διαγωνισμού: Τακτικός Δημόσιος διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ε. Τίτλος διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την διάθεση και απασχόληση δέκα τεσσάρων (14) εργαζομένων (άνδρες και γυναίκες) ως μοντέλα, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η απασχόληση δέκα τεσσάρων (14) εργαζομένων ως μοντέλα, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ., για το έτος 2008 (χρονικό διάστημα από 10-1-2008 έως 31-5-2008 και από 16-10-2008 έως 20-12-2008) για την απρόσκοπτη διδασκαλία των μαθημάτων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής του Προγράμματος Σπουδών του παραπάνω Τμήματος.

στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης αφορά το χρονικό διάστημα από 10-1-2008 έως 31-5-2008 και από 15-10-2008 έως 20-12-2008 ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως 13.00. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παραβόλου αξίας €5,00 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. (5ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) και προσκόμισή του στο Τμήμα Προμηθειών. η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε € 121.147,06 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. 3ς όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. μέχρι τις 30-11-2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι προσφορές που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.ι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30-11-2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στον 3ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών.ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στo ΠΔ 394/96 ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: όχιιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, το ύψος της αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζει η διακήρυξη.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η εγγυητική επιστολή της Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και οι ώρες εργασίας των μοντέλων αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης.ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές η αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας γίνεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΕ 4121Α01/ΚΛ.ΕΙ.00 και 4121Α27/Γ.Δ. του Α.Π.Θ.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα μετά την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας με χρηματικό ένταλμα, ύστερα από την ποιοτική παραλαβή της εργασίας από το αρμόδιο όργανο του Α.Π.Θ.Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
234
Προϋπολογισμός: 
0€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 30 Νοέμβριος, 2007 - 02:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 30 Νοέμβριος, 2007 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996904
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ