Βιβλιοδέτηση περιοδικών και εφημερίδων και αναβιβλιοδέτηση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων για τα έτη 2007 και 2008 για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 230α.Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤαχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Κ. ΚαραθεοδωρήΣημείο Επαφής: Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Κ. ΚαραθεοδωρήΤηλέφωνο: 0030 2310 991343FAX: 0030 2310 996907URL: http://www.auth.gr β. Αριθμός Διακήρυξης: 230/ 19-12-2007γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσιώνδ. Είδος διαγωνισμού: Διεθνής δημόσιος διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Βιβλιοδέτηση περιοδικών και εφημερίδων και αναβιβλιοδέτηση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων για τα έτη 2007 και 2008 για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.»Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η βιβλιοδέτηση περιοδικών και εφημερίδων καθώς και η αναβιβλιοδέτηση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων του Α.Π.Θ. για τα έτη 2007 και 2008, για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των περιφερειακών βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο διάστημα από την ημέρα υπογραφής αυτής μέχρι τις 31-12-2008. ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 13.00. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παραβόλου αξίας €5,00 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. (5ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) και προσκόμισή του στο Τμήμα Προμηθειών. η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 336.134,45 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες, από 08.00 έως 14.00, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) του Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. μέχρι τις 18-12-2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι προσφορές που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται. ι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19-12-2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στον 3ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών.ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στo ΠΔ 394/96, στο ΠΔ 60/2007, στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, στην Οδηγία 2005/51/ΕΚ και στην Οδηγία 2005/75/ΕΚ. ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Όχιιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, το ύψος της αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται από τη διακήρυξη.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η εγγυητική επιστολή της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του έργου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης.ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τμηματικές προσφορές κατά είδος και για μέρος μόνο του έργου δε γίνονται δεκτές.ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. (ΚΑΕ 0891AΔ).Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με χρηματικό ένταλμα, ύστερα από την εκτέλεση του αντίστοιχου μέρους της εργασίας βιβλιοδέτησης και την οριστική παραλαβή των ειδών από το αρμόδιο όργανο του Α.Π.Θ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ε.Ε. : 1-11-2007

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
230/2007
Προϋπολογισμός: 
400€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 991343
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ