Προμήθεια οριζόντιων σχεδιοθηκών για τις ανάγκες του αρχείου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(Αριθμ. 37Π/07)
 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια οριζόντιων σχεδιοθηκών για τις ανάγκες του αρχείου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Α.Π.Θ.» κατά τις διατάξεις

α) το Ν.Δ. 496/19-7-74 (ΦΕΚ 204Α) «Περί λογιστικών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

β) το Π.Δ. 394/4-12-96 (ΦΕΚ 266) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» με την επισήμανση της δυνατότητας άσκησης ένστασης του άρθρου 15 του ΠΔ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 ΦΕΚ 202Α

γ) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

και των αποφάσεων όπως ισχύουν με όλες τις τροποποιήσεις τους,

δ) την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην συνεδρίασή του με αρ. 1319/23-10-2007.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 1899Α και έχει προϋπολογισμό 14.000,00€, μαζί με τον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από Επιτροπή στις 29/11/2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο Δημοπρασιών στο υπόγειο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» στην Πανεπιστημιούπολη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό από τη Γραμματεία της Γεν. Δ/νσης Τ.Υ. & Μηχ/σης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοικήσεως
«Κ. Καραθεοδωρή», 8ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. (Τηλ. πληροφοριών 2310996823).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος ενημερώθηκε για την Ανακοίνωση αυτή, τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης και τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους.

Την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ο κάθε διαγωνιζόμενος καταθέτει ο ίδιος ή με εκπρόσωπό του στην επιτροπή, καθώς και με ταχυδρομική αποστολή που θα φτάσει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, φάκελο που περιέχει την προσφορά του, μέσα στον οποίο να περιέχεται και η δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού.

Στην προσφορά οι τιμές πρέπει να είναι συμπληρωμένες ολογράφως και αριθμητικώς, χωρίς ξυσίματα κλπ. και θα εμφανίζεται χωριστά η δαπάνη του Φ.Π.Α. Οι προσφορές καταχωρούνται από την Επιτροπή σε πρακτικό και ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγω­νισμού.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή της Προμήθειας.

Οι κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του Α.Π.Θ. συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
37Π/07
Προϋπολογισμός: 
14€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996823
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ