Κατασκευή ηλεκτρικών παροχών από τους υποσταθμούς της ΔΕΗ προς τους ηλεκτρικούς υποσταθμούς του ΑΠΘ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
διακηρύσσει
 
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
Κατασκευή ηλεκτρικών παροχών από τους υποσταθμούς της ΔΕΗ προς τους ηλεκτρικούς υποσταθμούς του ΑΠΘ

Προϋπολογισμού 197.307,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις των ν. 1418/84 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
38/07
Προϋπολογισμός: 
197€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες 231
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ