Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) υδραυλικού ανελκυστήρα προσώπων στην Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Κτίριο Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολής του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Αριθμ. 39Π/07)
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκθέτει σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις

α) την απόφαση Υπ. Οικονομικών Αρ. 2043748/0026/1989 (ΦΕΚ 388Β) «Ρύθμιση διαδικασιών συμβάσεων ανάθεση εκτέλεσης εργασιών από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.» που κυρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 12 του Ν. 1881/90

β) το Π.Δ. 394/4-12-96 (ΦΕΚ 266) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Αναλογικά) με την επισήμανση της δυνατότητας άσκησης ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 ΦΕΚ 202Α

γ) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Αναλογικά) και των αποφάσεων όπως ισχύουν με όλες τις τροποποιήσεις τους,

δ) την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην συνεδρίασή του με αρ. 1278/1-2-2007

την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία: «Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) υδραυλικού ανελκυστήρα προσώπων στην Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Κτίριο Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολής του Α.Π.Θ.»

Η εργασία χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 9739ΑΑ και έχει προϋπολογισμό 42.000,00 , μαζί με τον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από Επιτροπή στις 5 Δεκεμβρίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» γρ. Δημοπρασιών - υπόγειο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό από τη Γραμματεία της Γεν. Δ/νσης Τ.Υ. & Μηχ/σης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοικήσεως «Κ. Καραθεοδωρή», 8ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. (Τηλ. πληροφοριών 2310-996823).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος ενημερώθηκε για την Ανακοίνωση αυτή, τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης και τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους.

Σχετική δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται με την προσφορά.

Την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ο κάθε διαγωνιζόμενος καταθέτει ο ίδιος ή με εκπρόσωπό του στην επιτροπή, φάκελο που περιέχει την προσφορά του, επάνω στην οποία μπορεί να γράφεται η δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού.

Στην προσφορά οι τιμές πρέπει να είναι συμπληρωμένες ολογράφως και αριθμητικώς, χωρίς ξυσίματα κλπ. και θα εμφανίζεται χωριστά η δαπάνη του Φ.Π.Α. Οι προσφορές καταχωρούνται από την επιτροπή σε πρακτικό και ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία.

Για την εκτέλεση της εργασίας δίνεται προθεσμία 150 ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του Α.Π.Θ. συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 3.530,00 , που θα επιστραφεί μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως που ορίζεται σε 12 μήνες.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
39Π/07
Προϋπολογισμός: 
42€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Σάββατο, 12 Μάιος, 2007 - 03:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996817
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ