η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο, ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανακήρυξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες σίτισης στους φοιτητές του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ο αριθμός των σιτιζομένων φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών ανέρχεται κατά προσέγγιση στα διακόσια πενήντα (250) άτομα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εικοσιτριών χιλιάδων, επτακοσίων πενήντα ευρώ (123.750,00€) πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη του διαγωνισμού θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 2631 του τακτικού προϋπολογισμού της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α.α. συστήματος: 21846).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣHΔΗΣ)” και στο ΠΔ 60/07.  Tα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στο ΕΣΗΔΗΣ στις 22.04.2016 και σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε μία τοπική και στο νομαρχιακό τύπο Θεσσαλονίκης και Σερρών στις 21.04.2016.

Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24.05.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 04:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

H διαδικασία αποσφράγισης θα λάβει χώρα στις 30.05.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο Νο56  της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία (λοιπές πληροφορίες στην υπ’ αριθ. 92/2016 διακήρυξη).

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (Ν. 4281, άρθρο 157, §1, στοιχ.α) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (Ν. 4281, άρθρο 157, §1, στοιχ.β) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά όσον αφορά τους γενικούς όρους του διαγωνισμού, δικαίωμα συμμετοχής, κατάρτιση–υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών, δικαιολογητικά συμμετοχής/κατακύρωσης-τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά, τις εγγυήσεις, υποδείγματα εγγυητικών επιστολών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους, κ.ά. ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 92/2016 διακήρυξη της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης.

Η διακήρυξη 92/2016 θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 21846, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, στο  πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr και στο παρόν δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.auth.gr/news/tenders_pfl.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας, αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της παρούσας, από τους εγγεγραμμένους υποψήφιους αναδόχους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω διαδικασίας δεν εξετάζονται. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος και θα αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 4 του ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α' 173]), υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. 

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

92/2016

Προϋπολογισμός: 

123 750€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 24 Μάιος, 2016 - 16:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Δευτέρα, 30 Μάιος, 2016 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 21/04/2016 @ 14:53