Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας «Προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, για το έτος 2017 και με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για το έτος 2018 »

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1- Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων και Ξενόγλωσσων Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, για το έτος 2017 και με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για το έτος 2018, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 & 2 και στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση παράτασης της σύμβασης για το έτος 2018, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο μέχρι 10% της αρχικής προμήθειας, με αντίστοιχη μείωση της δαπάνης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες που θα προκύψουν στη δεδομένη χρονική περίοδο.
Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών και η πρόσβαση στις ανωτέρω βάσεις δεδομένων και τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών κρίνεται ιδιαιτέρως αναγκαία για την εύρρυθμη ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα των διδασκόντων, μεταπτυχιακών φοιτητών, προπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών του ΑΠΘ.
2- Συνολικός Προϋπολογισμός των 2 ετών: € 725.806,45 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), €900.000, με την αξία του Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος αναλύεται ως εξής:
362.903,23€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 450.000,00€) για το έτος 2017 και
362.903,23€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 450.000,00€) για το έτος 2018.
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης προέκυψε κατόπιν επικοινωνίας με προμηθευτές και εκδότες, προκειμένου να προσδιορισθούν οι επιμέρους τιμές των βάσεων και ηλεκτρονικών περιοδικών.
3- Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το διάστημα υποβολής των προσφορών ορίζεται σε τουλάχιστον 30 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης, γίνεται δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό και στο Νομαρχιακό Τύπο. Τέλος, η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
370/2016
Προϋπολογισμός: 
900 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996871
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία