Ανακοινώνουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “Προμήθεια πετασμάτων χωρισμάτων (πάνελς) και την τοποθέτησή τους στην εσωτερική τοιχοποιία των χώρων παρασκευής γευμάτων της  Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.”, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β’ της διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. (Γραμματεία, 1ος όροφος, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη) ή άλλως με αποστολή μέσω ταχυμεταφοράς (courier), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι την 14.11.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00. Στην περίπτωση αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς (courier), ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του φακέλου στην υπηρεσία λογίζεται η ως άνω.  Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στο πρωτόκολλο λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.auth.gr/news/tenders_pfl και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και από τη Γραμματεία της Π.Φ. Λέσχης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15.11.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητική Λέσχης από την Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Προσφορές που δίνονται για μέρος του έργου, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Με την προσφορά υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι σε ποσό εξακοσίων ευρώ (600€) (Παράρτημα Γ’).   Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εκατόν πενήντα (150) ημέρες.  Επισημαίνεται επίσης ότι πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (Παράρτημα Γ’).  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην Π.Φ. Λέσχη μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης και την οριστική εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

Κατά τα λοιπά όσον αφορά ιδίως το αντικείμενο – αναλυτική περιγραφή του έργου, δικαίωμα συμμετοχής, τους γενικούς όρους του διαγωνισμού, τις υποχρεώσεις αναδόχου, τις τεχνικές προδιαγραφές κ.ά. ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 96/2016 διακήρυξη της Π.Φ. Λέσχης. 

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

96/2016

Προϋπολογισμός: 

30 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 14 Νοέμβριος, 2016 - 16:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 15 Νοέμβριος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310992616
2310992612

F: 

2310207432
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 08/11/2016 @ 11:47