ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1- Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη Συντήρηση-Λειτουργική Υποστήριξη των Ηλεκτρομηχανολογικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών από 1-9-2016, ή από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31-12-2018, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
2- Συνολικός Προϋπολογισμός των δεκαέξι (16) μηνών: € 740.889,88 χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 918.703,45€)
3- Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το διάστημα υποβολής των προσφορών ορίζεται σε τουλάχιστον 30 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης, γίνεται δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό και στο Νομαρχιακό Τύπο. Τέλος, η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

371/2016

Προϋπολογισμός: 

918 703€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2016 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310 996871

F: 

2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 14/11/2016 @ 14:02