Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την Προμήθεια Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Προμήθεια Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του ΑΠΘ, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 43.548,39€ € χωρίς την αξία του Φ.Π.Α., (€ 54.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος αναλύεται ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρολογικό Υλικό: 19.354,84€ χωρίς ΦΠΑ (24.000,00€ με ΦΠΑ)
ΟΜΑΔΑ Β΄: Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων : 24.192,55€ χωρίς ΦΠΑ (30.000,00€ με ΦΠΑ)
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό και Νομαρχιακό Τύπο. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
110/2016
Προϋπολογισμός: 
54 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος, 2016 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος, 2016 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία