Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με τίτλο :«Προμήθεια εξοπλισμού θερμοκηπιακής μονάδας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1- Συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά, βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικής θερμοκηπιακής μονάδας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
2- Προϋπολογισμός: € 34.000,00 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α., € 42.160,00 με Φ.Π.Α. 24%.
3- Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
4- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό και Νομαρχιακό Τύπο. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
5- Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών (3ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
111/2016
Προϋπολογισμός: 
42 160€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος, 2016 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία