Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με τίτλο:«Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίων Κλίμακας για ΑμεΑ σε χώρους του ΑΠΘ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίων Κλίμακας για ΑμεΑ σε χώρους του ΑΠΘ»

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
109/2016
Προϋπολογισμός: 
67 800€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος, 2016 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2016 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996871
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία