Προκήρυξη Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με τίτλο: Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Σαρωτών και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με τίτλο: "Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Σαρωτών και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
365/2016
Προϋπολογισμός: 
78 245€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 9 Ιανουάριος, 2017 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 13 Ιανουάριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996903
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία