Διεθνής, επαναληπτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με τίτλο: «Συντήρηση-Λειτουργική Υποστήριξη των Ηλεκτρομηχανολογικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 390/2016

Διεθνής, επαναληπτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Συντήρηση-Λειτουργική Υποστήριξη των Ηλεκτρομηχανολογικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, για δεκαέξι (16) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντήρησης στις κτιριακές και Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας ή χρήσης του Α.Π.Θ. (εντός και εκτός Campus) οι οποίες αναφέρονται κυρίως σε μικροεπισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών, επιδιορθώσεις, μικροτροποποιήσεις και γενικά εργασίες που προκύπτουν από τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων και απαιτούν την απασχόληση ειδικευμένων τεχνιτών.
Για τη συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη των κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων, απαιτούνται τουλάχιστον 50 τεχνικοί πλήρους απασχόλησης που θα εργαστούν από την υπογραφή της σύμβασης και για δεκαέξι (16) μήνες χωρίς καμία διακοπή.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
390/2016
Προϋπολογισμός: 
798 309€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος, 2017 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 31 Ιανουάριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία