ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΑΠΘ».
 
Περιγραφή: Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια 10.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 80gr, για τις ανάγκες του ΑΠΘ.
 
Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

113/2017

Προϋπολογισμός: 

40 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 21 Μάρτιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 07/03/2017 @ 11:56