ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ».

 

Περιγραφή: Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια 7.000 μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων.
 

 

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

114/2017

Προϋπολογισμός: 

50 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 21 Μάρτιος, 2017 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 07/03/2017 @ 12:14