Τακτικός επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με τίτλο«Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Σαρωτών και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Τακτικός επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Σαρωτών και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ. (για τα είδη των Ομάδων που ο Διαγωνισμός 365/2016 απέβη άγονος)».

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
393/16-6-2017
Προϋπολογισμός: 
65 245€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 12 Ιούνιος, 2017 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 16 Ιούνιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996903
Φαξ: 
2310 996907
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Α. Χατζητριανταφύλλου

Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία