Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο: «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟY
Αριθμ. Διακήρυξης 03Σ/2017

1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής»,
με προϋπολογισμό 71.858,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Κωδικός CPV: 45232130-2

ΚωΚωδικός NUTS Φορέα: GR122                                   δικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: GR 122

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 56.434,10 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσα από την ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης www.auth.gr/news/tenders. Ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Γραμματείας ΓΔΤΥΜ Α.Π.Θ., 8ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”, γραφείο 816, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 2310-991399) και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.auth.gr/news/tenders για τυχόν μεταβολές έως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
.
Πληροφορίες: Πληροφορίες Προκήρυξης: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα),
Τεχνικές Πληροφορίες: 2310-996808 (κ. Σ. Χατζηγεωργίου)

3. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με κατάθεσή τους αποκλειστικά στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ., 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη) είτε από φυσικό πρόσωπο, είτε με συστημένη επιστολή (courier). Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα (με ειδοποίηση), ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Oι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28-06-2017 και ώρα 13:00. Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, οι φάκελοι που υποβάλλονται, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. (Κτίριο Διοίκησης «Κ.Καραθεοδωρή» Υπόγειο, Αίθουσα Δημοπρασιών Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης) την
Πέμπτη 29-06-2017, και ώρα 10:00 π.μ. από την Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΓΔΤΥΜ) του Α.Π.Θ., ενώπιον επιτροπής. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει
μόνο μια οικονομική προσφορά. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα
εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών έργων στην Α1 Τάξη του ΜΕΕΠ και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ. κοινοπραξία).

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούςφορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.159,00 (χίλια εκατόν πενήντα εννέα) ευρώ, και απευθύνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 15 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 27-04-2018, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνίαλήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2014ΣΕ54600020 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δε θα χορηγηθούν.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
03Σ/2017
Προϋπολογισμός: 
56 434€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 28 Ιούνιος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 29 Ιούνιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Πληροφορίες Προκήρυξης: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα),
Τεχνικές Πληροφορίες: 2310-996808 (κ. Σ. Χατζηγεωργίου)

Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία