Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με τίτλο: 'Προμήθεια Ξενόγλωσσων Διδακτικών Βιβλίων και Συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ."

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 119/2017
«Προμήθεια Ξενόγλωσσων Διδακτικών Βιβλίων και Συγγραμμάτων
για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (για τα είδη που ο διεθνής,
ηλεκτρονικός διαγωνισμός αριθμ. 364/2016 απέβη άγονος)
» 

 

Προκηρύσετε συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια Ξενόγλωσσων Διδακτικών Βιβλίων και Συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (για τα είδη που ο διεθνής,
ηλεκτρονικός διαγωνισμός αριθμ. 364/2016 απέβη άγονος), όπως περιέχονται στα Παραρτήματα Α και Δ.

Συνολικός προϋπολογισμός: 46.245,90€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 6% 49.020,65€).
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της Διακήρυξης από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών (3
ος όροφος του κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή-Διοίκησης), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
119/2017
Προϋπολογισμός: 
46 245€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 20 Ιούλιος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 21 Ιούλιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία