Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύου θέρμανσης του κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής Σχολής στο campus του Α.Π.Θ.»

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Αναβάθμιση δικτύου θέρμανσης του κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής Σχολής στο campus του Α.Π.Θ.».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
120/2017
Προϋπολογισμός: 
58 280€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία