Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του ΑΠΘ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του ΑΠΘ», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα ∆΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Συνολικός προϋπολογισμός: €57.258,06 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (71.000,00 με Φ.Π.Α. 24%),
Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑ∆Α Α΄: Πετρέλαιο Θέρμανσης, περίπου 52.750 λίτρα, Συνολικού προϋπολογισμού 40.322,58€ χωρίς ΦΠΑ (50.000,00€ με ΦΠΑ) ο οποίος κατανέμεται ως εξής:
Για το έτος 2017 : 8.064,52€ χωρίς ΦΠΑ (10.000,00€ με ΦΠΑ)
Για το έτος 2018: 32.258,06€ χωρίς ΦΠΑ (40.000,00 με ΦΠΑ)

ΟΜΑ∆Α B΄: Υγρό Καύσιμο Κίνησης, για το έτος 2018 Συνολικού Προϋπολογισμού
16.935,48€ χωρίς ΦΠΑ (21.000,00€ με ΦΠΑ) , το οποίο διαχωρίζεται σε:

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1: Πετρέλαιο Κίνησης, περίπου 13.750 λίτρα ,προϋπολογισμού 12.903,23€ χωρίς ΦΠΑ (16.000,00€ με ΦΠΑ)
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2: Αμόλυβδη βενζίνη, περίπου 3.450 λίτρα, προϋπολογισμού 4.032,26€ χωρίς ΦΠΑ (5.000,00€ με ΦΠΑ)
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
Ο ∆ιαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
 
Πληροφορίες διαγωνισμού
Προϋπολογισμός: 
71000.00€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 991339
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία