ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) του Α.Π.Θ. καθώς και τη Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων του ΑΠ.Θ.».

Αριθμός Διακήρυξης: 122/2017
Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) του Α.Π.Θ. καθώς και τη Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων του Α.Π.Θ.».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

122/2017

Προϋπολογισμός: 

56451.60€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 5 Οκτώβριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 6 Οκτώβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 21/09/2017 @ 14:13