Προκήρυξη Διαγωνισμού 395/2017 με τίτλο: "Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ενίσχυση δικτυακής υποδομής ΑΠΘ για την αναβάθμιση της ασύρματης πρόσβασης της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών της ΠΚΜ στο διαδίκτυο"

Αριθμός Διακήρυξης: 395/2017
Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΚΜ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια υλικών για την ενίσχυση δικτυακής υποδομής ΑΠΘ για την αναβάθμιση της ασύρματης πρόσβασης της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών της ΠΚΜ στο διαδίκτυο. Η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα (των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι) κατά ποσοστό μέχρι 15%, εντός της αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, κατ΄ ανώτατο όριο από την υπογραφή αυτής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή να το προμηθεύονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
395/2017
Προϋπολογισμός: 
495 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος, 2017 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996871
Φαξ: 
2310996907
Συνημμένα αρχεία