Προκήρυξη Διαγωνισμού 396/2017 με τίτλο: "Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ενίσχυση των υπολογ. υποδομών του ΑΠΘ, για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, της έρευνας & των διοικητικών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα & τους πολίτες

Αριθμός Διακήρυξης: 396/2017
Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ».
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια υλικών για την ενίσχυση των υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ, για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, της έρευνας και των διοικητικών υπηρεσιών του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους πολίτες. Η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα (των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι Τεχνικές Προδιαγραφές) κατά ποσοστό μέχρι 15%, εντός της αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, κατ΄ ανώτατο όριο από την υπογραφή αυτής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή να το προμηθεύονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
396/2017
Προϋπολογισμός: 
460 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος, 2017 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος, 2017 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996871
Φαξ: 
2310 996907
Συνημμένα αρχεία