ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ.397/5
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2949/16-10-2017 (αρ. Πρωτ. 3628/23-10-2017, ΑΔΑ:7Z4446Ψ8XB-ΕΚ8, ΑΔΑΜ: 17REQ002128088 ) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενός (1) Βενζινοκίνητου καλλιεργητή εδάφους, για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 2 Νοέμβριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 3 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 27/10/2017 @ 12:43