ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ.397/26
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2949/16-10-2017 (αρ. Πρωτ. 3628/23-10-2017, ΑΔΑ:7Z4446Ψ8XB-ΕΚ8, ΑΔΑΜ: 17REQ002128088 ) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενός (1) συστήματος άμεσης απεικόνισης, με αισθητήρα Νο 2, FONA CDR, για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 2 Νοέμβριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 3 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 27/10/2017 @ 13:23