ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ. 123/9
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2950/6-11-2017(αρ.Πρωτ.5331/8-11-2017, ΑΔΑ:Ψ9ΙΟ46Ψ8XB-52Π, AΔΑΜ:17REQ002211918)απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη Συντήρηση ενός (1) UPS (συνοδευτικό έγγραφο SO1 Tmhmatos UPS.docx), για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής.
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Προϋπολογισμός: 

9 151€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 20 Νοέμβριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 09/11/2017 @ 13:46