Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση του άγονου είδους αριθ. 397/22, του Διαγωνισμού αριθ.397/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ. 397/22
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2950/6-11-2017 (αρ. Πρωτ. 5984/14-11-2017, ΑΔΑ:6ΝΔΑ46Ψ8ΧΒ-Γ2Υ, ΑΔΑΜ: 17REQ002242725) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μιας (1) Αντλίας κενού Turbo, του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.
 
Πληροφορίες διαγωνισμού
Προϋπολογισμός: 
15 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 24 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: