ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ. 397/31
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2950/6-11-2017 (αρ. Πρωτ. 5984/14-11-2017, ΑΔΑ:6ΝΔΑ46Ψ8ΧΒ-Γ2Υ, ΑΔΑΜ: 17REQ002242725) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενός (1) 3D Printer Υψηλής Ανάλυσης Σκληρού Πλαστικού (projet 1200) (εξοπλισμός υποστήριξης εργαστηρίου ψηφιακής κατασκευής), του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 23 Νοέμβριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 24 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 15/11/2017 @ 12:13